SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

1.      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

2.      Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://czworka.info

 

3.      Data publikacji strony internetowej: 19 września 2007 r.

 

4.      Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.10.2010 r.

 

5.      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 

6.      DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

7.      INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:


    E-mail: sp4@belchatow.pl

    Telefon: +44 632-22-18

    Telefon nr kom.: 510 – 791 – 755

 

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

8.      SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły

Adres: ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów

E-mail: sp4@belchatow.pl

Telefon: + 44 632-22-18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

9.     

  

9.      DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 • budynek zlokalizowany jest w mieście Bełchatów, ul. Lipowa 11
 • do budynku prowadzi 5 wejść:
- od ul. Lipowej - wejście główne,
-  2x wejścia boczne zlokalizowane od strony boiska,
- wejście od strony boiska prowadzące bezpośrednio do szatni szkolnych,
- od ul. Leśnej - od strony parkingu wewnętrznego,

 • podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany jest przy wejściu od ul. Lipowej,
 • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,
 • w budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajdują się korytarze,
 • w budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje,
 • na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Leśnej jest zatoka umożliwiające zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły (tzw. kiss & ride) oraz wyznaczono 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • w  budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki)
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku