SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

KLASY PIERWSZE

 Lista kandydatów przyjętych do klasy 1
- rok szkolny 2020/2021


    Lp

Nazwisko

Imię

1.      

Adamczyk

Alan

2.      

Adamczyk

Laura

3.      

Adamczyk

Klaudia

4.      

Bartela

Oskar

5.      

Brylski

Mikołaj

6.      

Czerwionka

Kalina

7.      

Czopiński

Szymon

8.      

Dębski

Alan

9.      

Florczak

Hanna

      10.                        

Gudajczyk

Nadia

      11.                        

Jańczyk

Wiktoria

      12.                        

Jasion

Adam

      13.                        

Jaworska

Nikola

      14.                        

Jędrzejczyk

Krzysztof

      15.                        

Kaczmarek

Natalia

     16.                        

Kaczmarek

Marianna

     17.                        

Kępalska

Maria

     18.                        

Kobiera

Maja

     19.                        

Kononovych

Danyil

     20.                        

Kopala

Liliana

     21.                        

Korgul

Wiktoria

     22.                        

Krystek

Julia

      23.                        

Kurowska

Oliwia

     24.                        

Łuczak

Jakub

     25.                        

Męcik

 Zofia

     26.                        

Niezgoda

Liliana

     27.                        

Nowakowski

Kacper

     28.                        

Ochocki

Adam

     29.                        

Owczarek

Hanna

     30.                        

Pach

Nina

     31.                        

Pietrowicz

Sophie

     32.                        

Pietrzak

Maja

     33.                        

Pietrzak

Pola

      34.                        

Płomiński

Szymon

     35.                        

Publicewicz

Nikola

     36.                        

Radojewska

Lena

     37.                        

Sałaciński

Jakub

     38.                        

Siwiaszczyk

Szymon

     39.                        

Smolarek

Patryk

     40.                        

Stankiewicz

Hanna

     41.                        

Stefanek

Anna

     42.                        

Szymanowska

Agata

     43.                        

Śliwińska

Pola

     44.                        

Tatarczak

Amelia

     45.                        

Waleszczyńska

Julia

     46.                        

Waleszczyński

Szymon

     47.                        

Warzyński

Aleksander

     48.                        

Wawrzyńczak

Jarosław

     49.                        

Wdowiak

Zofia

     50.                        

Wojciechowski

Aleksander

     51.                        

Woźniakowska

Iga

     52.                        

Wróblewski

Alan

     53.                        

Wruszak

Maja

     54.                        

Żegarski-Lipiński

Jan
Regulamin naboru uczniów do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 
w Bełchatowie
na rok szkolny
2020/2021

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 996, poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681,   1818, 2197 i 2248 ze zm. oraz z 2017r. poz. 2203).

2.     Zarządzenie nr 9/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 20 stycznia 2020r.

3.     Uchwała nr X/61/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2019r.

4.     Uchwała nr XXXIII/278/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 marca 2017r.

 

§1

Naboru do klas pierwszych Szkoła dokonuje od 7 lutego 2020r. do 16 marca 2020r.
w godzinach pracy sekretariatu Szkoły – pon., śr., czw., pi. 7:00-16:00 oraz wtorek 7.00 -17.00

 


§2

1. W roku 2020 do klasy pierwszej Szkoły przyjmowane są dzieci:

1) kończące w 2020  roku 7 lat ( rok urodzenia 2013) lub starsze, którym nie odroczono rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów
,


2. Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego, mają prawo odbycia w Szkole obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, pod warunkiem, że Szkoła dysponuje miejscami w oddziale przedszkolnym.
Zasady naboru do oddziałów przedszkolnych reguluje odrębny regulamin.

§ 3

1.   Do pierwszej klasy z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły.

2.   Dzieci spoza obwodu Szkoły przyjmowane są tylko w przypadku, gdy Szkoła posiada wolne miejsca.

3.  Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia do klasy pierwszej odstępując od zasady, o której mowa w ust.2.

4.   Liczba dzieci w klasach pierwszych nie może przekraczać 25.

5.  Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie może przekraczać 20, w tym do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na podstawie odrębnych przepisów.

6.  Zasady naboru uczniów do oddziałów integracyjnych są analogiczne jak do oddziałów zwykłych, z tym, że uczniowie nieposiadający orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani do oddziału integracyjnego, jeżeli ich rodzice nie wyrażą sprzeciwu.

 

§4

1. W przypadku większej ilości kandydatów do klas pierwszych Szkoły, zamieszkałych poza obwodem Szkoły, niż liczba wolnych miejsc w tych klasach, zostanie przeprowadzona rekrutacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.

2. Prace komisji rekrutacyjnej realizowane są na terenie placówki, w terminach wskazanych przez Dyrektora Szkoły.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy ustalenie i podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w budynku Szkoły listy zawierającej imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych uszeregowane
w kolejności alfabetycznej.

 

§5 

1.  Do zadań dyrektora Szkoły należy:

1) Ogłoszenie Regulaminu  naboru uczniów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021  w razie potrzeby - wyjaśnianie zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym zasad naboru uczniów obowiązujących w Szkole oraz zorganizowanie naboru zgodnie z przepisami ustawy, rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 2.  Dane osobowe dzieci, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko ukończy klasę pierwszą w Szkole. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Szkole przez okres jednego roku.

§6

1. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

a)      od 17 marca 2020r. do 19 marca 2020r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły;

b)      20 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych Szkoły;

c)       od 23 marca 2020r. do 27 marca 2020r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

d)      30 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do klas pierwszych Szkoły;

e)      od 8 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r. – nabór uzupełniający, przeprowadzany w przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym;

f)       od 17 sierpnia 2020r. do 19 sierpnia 2020r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, w naborze uzupełniającym, przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły;

g)      20 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

h)      od 21 sierpnia 2020r. do 25 sierpnia 2020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

i)        26 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do klas pierwszych


2.     
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wnioski kandydatów zamieszkałych
na terenie Miasto Bełchatów, spełniających następujące kryteria:
 

 

 


Kryteria

 


punkty

1

rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny
w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie

3 punkty

2

dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne
w budynku, w którym mieści się szkoła

2 punkty

3

w obwodzie szkolnym zamieszkuje babcia lub dziadek wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1 punkt

4

dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1 punkt

 

3.      Wnioski kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Miasto Bełchatów komisja rekrutacyjna rozpatruje na etapie naboru uzupełniającego i bierze pod uwagę kryteria jak na pierwszym etapie rekrutacji.

 

§7

1. Przy zapisywaniu dziecka do Szkoły rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest przedstawić
następujące dokumenty i dane:

       1)  w przypadku kandydata zamieszkałego w obwodzie Szkoły -  zgłoszenie dziecka      do pierwszej klasy Szkoły (wzór - załącznik nr 1) , a w przypadku kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły - wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły (wzór -  załącznik nr 1) wraz z odpowiednimi oświadczeniami i dokumentami,
o których mowa w § 7;

       2) własny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport,);

3) akt urodzenia dziecka;

4) PESEL dziecka;

5) adres zamieszkania dziecka;

6) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – odpowiednie orzeczenie wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz nieobowiązkowo - inne dokumenty świadczące
o potrzebie kształcenia specjalnego i specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka.

 

 

§ 8

 

1.   Spełnianie kryteriów wskazanych w §6 ust. 2 pkt 3 i 4 musi być potwierdzone przez stosowne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz inne dokumenty dołączone do wniosku (wzór  załącznik nr 1 ):

2.   Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w odpisie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci odpisu
lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

4.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta/wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności.

 

§9

1.  Jeśli w wyniku rekrutacji liczba dzieci w klasach pierwszych w Szkole jest mniejsza niż ilość wolnych miejsc, do placówki mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy.

2.   W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Miasto Bełchatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując odpowiednio przepisy niniejszych zasad.

 

§10

1. Regulamin naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie  
na rok szkolny 2020/2021 podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.

2. Regulamin naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
na rok szkolny 2020/2021 wchodzą w życie z dniem 3 lutego 2020 r.

 

 

Wykaz załączników do Regulaminu  naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4
w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021:


  Załącznik nr 1 – „Wniosek o przyjęcie/ Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 im .Stefana Żeromskiego w Bełchatowie”


Załącznik nr 2 – „Oświadczenie – samotne wychowywanie dziecka”

 

 

 


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00