SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Lista kandydatów przyjętych do klasy ,,0"
- rok szkolny 2020/2021


 

Lp

 

Nazwisko

 

Imię

 

1

 

Alama

 

Liliana

 

2

 

Bartos

 

Zuzanna

 

3

 

Ciachorowska

 

Nadia

 

4

 

Cukier

 

Zuzanna

 

5

 

Czerwionka

 

Liliana

 

6

 

Dąbrowska

 

Róża

 

7

 

Filipek

 

Hanna

 

8

 

Gadula

 

Bartosz

 

9

 

Hojnik

 

Oliwier

 

10

 

Ikrzak

 

Aleksandra

 

11

 

Kobus

 

Kinga

 

12

 

Kowalska

 

Lena

 

13

 

Krawczyk

 

Stanisław

 

14

 

Lis

 

Dawid

 

15

 

Łakoma

 

Roksana

 

16

 

Marianowska

 

Maja

 

17

 

Michalski

 

Natan

 

18

 

Nowak

 

Natalia

 

19

 

Odrzywolska

 

Martyna

 

20

 

Pijewska

 

Daria

 

21

 

Przyłucka

 

Hanna

 

22

 

Ruda

 

Wojciech

 

23

 

Skowroński

 

Nikodem

 

24

 

Skóra

 

Patrycja

 

25

 

Szymanowski

 

Kacper

 

26

 

Ściera

 

Nicolas

 

27

 

Śnioch

 

Paulina

 

28

 

Telążka

 

Iwo

 

29

 

Voliuvach

 

Ruslana

 

30

 

 Wilk

 

Wiktoria

 

31

 

Wiśniewska

 

Helena

 

32

 

Witkowska

 

Barbara

 

33

 

Woźniak

 

Pola

 

34

 

Załoga

 

Alicja

 

35

 

Zatoń

 

Weronika

 

36

 

Zduniak

 

Filip

 

37

 

Żytkiewicz

 

Aleksander


Regulamin naboru dzieci

do oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4

im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

na rok szkolny 2020/2021


Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 996, poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681,     1818, 2197 i 2248 ze zm. oraz z 2017r. poz. 2203).

2.     Zarządzenie nr 9/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 20 stycznia 2020r.

3.     Uchwała nr XXXII/279/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017r.

§ 1

   1.  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zainteresowani opieką przedszkolną w Szkole Podstawowej nr 4 w  roku szkolnym 2020/2021, składają do Dyrektora Szkoły w terminie od 7 lutego 2020r. do 16 marca 2020r. wniosek
(wzór - załącznik nr 1).

§ 2

   2.  Dyrektor Szkoły ogłasza nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.
Nabór ten rozpoczyna się 7 lutego 2020r.


§ 3


1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka zamieszkałego na terenie
Miasto Bełchatów złożony do Dyrektora Szkoły.

 2. Warunkiem udziału dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna poprawnie
wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4
na rok szkolny 2020/2021”, zwanego dalej Wnioskiem, (wzór - 
załącznik nr 1) wraz z załącznikami wskazanymi
w § 6 (wzory do pobrania w sekretariacie Szkoły lub do wydrukowania ze strony internetowej Szkoły.

 3. Wnioski wydawane są i przyjmowane w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu Szkoły
– pon., śr., czw., pi. 7:00-16:00 oraz wtorek 7:00 -17:00

 
§ 4

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego odbywają się w następujących terminach:

a)      od 17 marca 2020r. do 19 marca 2020r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły;

b)      20 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych Szkoły lub liczby wolnych miejsc w tych klasach.

c)      od 23 marca 2020r. do 27 marca 2020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

d)     30 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych Szkoły

e)      od 8 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r. – nabór uzupełniający, przeprowadzany w przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym.

f)       od 17 sierpnia 2020r. do 19 sierpnia 2020r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, w naborze uzupełniającym, przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły;

g)      20 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych.

h)      od 21 sierpnia 2020r. do 25 sierpnia 2020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

i)        26 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych.


§ 5

1.    W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatów niż liczba wolnych miejsc
w Szkole, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 20c ust 2
Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.poz.7), brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2.    Kryteria podstawowe, wymienione w ust. 1, mają jednakową wartość.

3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po jego zakończeniu Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria dodatkowe:

 

 


Kryteria


punkty

1.

dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny

 5 pkt

2.

dziecko, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w szkole prowadzącej dany oddział przedszkolny

2 pkt

3.

w obwodzie szkolnym zamieszkuje babcia lub dziadek wspomagający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1 pkt

 

§ 6

1.   Spełnianie kryteriów wskazanych w § 5 ust.1 musi być potwierdzone przez stosowne oświadczenia rodziców oraz dokumenty wydane przez uprawnione organy i dołączone do Wniosku:

1)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 2),

2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)   oświadczenie o samotnym rodzicielstwie (załącznik nr 3),

4)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r.
poz. 154 i 866).

5)   oświadczenie, iż miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w odległości do 3 km od siedziby Szkoły
(załącznik nr 4)
.

2.   Spełnianie kryteriów wskazanych w § 5 ust. 3 musi być potwierdzone przez stosowne oświadczenia rodziców, dołączone do Wniosku.

3.   Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

4.    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, o której mowa w § 7, może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
lub może zwrócić się do prezydenta miasta/wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności.

§ 7

1.     W celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły, Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną oraz wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2.     Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego Szkoły. 

3.     Dyrektor Szkoły przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany, otrzymał wymaganą, wskazaną przez komisję rekrutacyjną, liczbę punktów oraz rodzice/prawni opiekunowie złożyli wymagane dokumenty.

4.     Dane osobowe dzieci, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Szkole.

5.     Dane dzieci nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Szkole przez okres roku lub do końca prowadzenia postępowania odwoławczego w sądzie.

6.     Jeśli rodzic/opiekun prawny dziecka nieprzyjętego do oddziału przedszkolnego w Szkole wystąpi do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniałaby
do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 8

1.    Listę, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt.2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu w budynku Szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

2.    Do zadań Dyrektora Szkoły należy zorganizowanie odpowiednich działań pracowników Szkoły w celu dokonania rekrutacji, tj.:

1)      ogłoszenie rekrutacji i ogłoszenie Regulaminu naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021,

2)      wydawanie i przyjmowanie Wniosków oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców/prawnych opiekunów,

3)      w razie potrzeby wyjaśnianie zainteresowanym rodzicom/prawnym opiekunom zasad określonych w Regulaminie naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021,

4)      zabezpieczenie prac komisji rekrutacyjnej i nadzór nad terminowością jej prac,

5)      rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

 

§ 9

1.   Jeżeli po przeprowadzeniu obu etapów postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.   Postępowanie uzupełniające prowadzone jest w okresie od 8 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.

3.   Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

§ 10

1.   Jeśli w wyniku obu etapów rekrutacji oraz po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole jest mniejsza od ilości wolnych miejsc, do oddziału przedszkolnego Szkoły mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy.

2.   W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Bełchatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.


§ 11

Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 na rok szkolny 2020/2021
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.

Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021 wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020r.

 

Wykaz załączników do Regulaminu działań związanych z naborem dzieci do oddziału przedszkolnego:

1.   Załącznik nr 1 – „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4
w Bełchatowie"

2.   Załącznik nr 2 – „Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka”

3.   Załącznik nr 3 – „Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem”

4.   Załącznik nr 4 – „Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3 km od siedziby Szkoły”

 

 
 
 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00