SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Regulamin

 Regulamin korzystania

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

Przedmiot Regulaminu


1.Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych

podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c)postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.

3.Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4.Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje kartotece wypożyczeń.

5.Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w kartotece wypożyczeń.


§ 2

Słowniczek


Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła –Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie

Biblioteka –biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń –uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik –podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny –materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy –materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja –dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty(Dz.U. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic –rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy –wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH


1.Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.Biblioteka nieodpłatnie:

-wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne,

-zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

-przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3.Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje

koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4.Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz w Internecie.

 

 

Rozdział III


PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

1.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu.

2.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3.Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione przez Szkołę winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.


Rozdział IV

 

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW


§ 3

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych


1.Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły oraz nauczyciele

2.Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów

podlegają rejestracji.

3.Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4.Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego


§ 4

Okres trwania wypożyczenia


 

1.Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego

2.Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego.

3.Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.

4.Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

5.Zwrot podręcznika odnotowuje się w kartotece wypożyczeń co świadczy o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.


§ 5

Procedura wypożyczania podręcznika


1.Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, na podstawie umowy użyczenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2.Każda umowa użyczenia, o której mowa w ust. 1, musi być przygotowana w 2 egzemplarzach.

3.Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz umowy, o którym mowa w ust. 2, i najpóźniej do końca września danego roku szkolnego przekazać go Bibliotece.

4.Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed

wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.


§ 6

 

Zmiana Szkoły


1.Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

2.W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza Bibliotekarz, wydając Rodzicowi stosowne potwierdzenie.

3.W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika

lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI


§ 7

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem


 

1.Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2.Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5. Uczeń ma obowiązek do podpisania każdego pobranego przez siebie podręcznika własnym imieniem i nazwiskiem w stosownym do tego miejscu (tabelka).

6.Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich

dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).


§ 8

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową

podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.


§ 9

Zakres odpowiedzialności


1.Uczeń/rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.Szczegółowe zasady odpowiedzialności określają procedury udostępniania niniejszego Regulaminu.

3.W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

-kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego

4.Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

5.W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Biblioteka, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.

6.W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła ma prawo wstrzymać wydanie nowych podręczników do czasu uiszczenia opłaty za zniszczone/zagubione podręczniki.


Rozdział VI

Inwentaryzacja

1. Inwentaryzacja zasobów podręczników w bibliotece odbywa się raz w roku po ich odbiorze od użytkowników.

2. Inwentaryzację przeprowadza nauczyciel bibliotekarz zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z póź. zm.)

3. Po trzech latach użytkowania podręczniki zostają ubytkowane. Powołana komisja dokonuje ubytkowania nieaktualnych podręczników.

4. Zgodę na ubytkowanie wyraża dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

3.Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

4.Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie,

podejmuje Dyrektor Szkoły.

5.Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2021roku.

 

 

 

 

Procedura wypożyczania i udostępniania darmowego podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

Zarządzenie nr /2021

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie z dnia15 września 2021 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

§ 2

1.Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obce

go nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3.Wyposażenia (użyczenia) podręczników dokonuje wychowawca klasy, który pobiera zestaw podręczników i ćwiczeń z biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów.

4.Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.

6.Podręczniki są wypożyczane (użyczane ) uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7.Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu umowy przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której jeden podpisany egzemplarza na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8.Wzór umowy, zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

9.Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który po podpisaniu umowy, jeden jej egzemplarz przekazuje niezwłocznie do biblioteki szkolnej.

§ 3

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

§ 4

1.Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2.Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel –bibliotekarz biblioteki szkolnej.

3.Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w ust.2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

Opłaty należy wnieść na konto:

PKOBP w Bełchatowie

nr: 44 1020 3958 0000 9402 0268 0007

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie, ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów

z dopiskiem

– „opłata za (nazwa podręcznika) + imię i nazwisko ucznia”

Opłaty za zniszczony lub zagubiony podręcznik można dokonać w bibliotece szkolnej.

 

§ 5

1.Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.

2.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela

–bibliotekarza biblioteki szkolnej.

§6

1 Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzaniem.

§7

1.Zarządzanie stosuje się do wszystkich uczniów szkoły

§ 8

 

 

 

 

 

  

Załącznik 1

UMOWA UŻYCZENIA

Zawarta w ..........................................., w dniu ........................, pomiędzy:

1.Szkołą Podstawową nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie, zwanej dalej „Użyczającym”, w imieniu, której działa Izabela Anioł -dyrektor szkoły, a

2.....................................................................................

zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” zamieszkałym w..............................................,

rodzicem/opiekunem prawnym ..............................................

–ucznia klasy ...... Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

§ 1

Przedmiotem użyczenia jest zestaw podręcznik

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres pierwszego etapu nauczania tj. (klasy I-III) przez kolejne lata roku szkolnego –tj. od 1 września 2021r. do 30 czerwca 2024r.

§ 3

Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4

Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.

§ 5

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Użyczający może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

§ 6

Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie wskazanym przez Użyczającego (bibliotece szkolnej).

§ 7

Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku, gdy jego dziecko zostanie wykreślone z ewidencji uczniów szkoły. Przepisy § 4 -§ 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego walorów użytkowych i estetycznych lub naruszy inne

postanowienia niniejszej umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Użyczający: .................................................................................

 

Biorący do używania:...................................................................

 

Załącznik 2

UMOWA UŻYCZENIA

Zawarta w ..........................................., w dniu ........................, pomiędzy:

1.Szkołą Podstawową nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie, zwanej dalej „Użyczającym”, w imieniu, której działa Izabela Anioł -dyrektor szkoły, a

2.....................................................................................

zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” zamieszkałym w................................................,

rodzicem/opiekunem prawnym ..............................................

–ucznia klasy ...... Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

§ 1

Przedmiotem użyczenia jest zestaw podręcznik

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres drugiego etapu nauczania tj. (klasy IV-VIII) przez kolejne lata roku szkolnego –tj. od 1 września 2021r. do 30 czerwca 2026r.

§ 3

Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4

Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.

§ 5

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Użyczający może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

§ 6

Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie wskazanym przez Użyczającego (bibliotece szkolnej).

§ 7

Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku, gdy jego dziecko zostanie wykreślone z ewidencji uczniów szkoły. Przepisy § 4 -§ 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego walorów użytkowych i estetycznych lub naruszy inne

postanowienia niniejszej umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Użyczający: .................................................................................

 

Biorący do używania:...................................................................

 

 

Załącznik 3

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Karta odbioru podręczników i ćwiczeń

 

Klasa

Tytuł             

Liczba egz. wydanych

klasie

Podpis wychowawcy

Łącznie wydanych

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4

 

Podręczniki do klasy 4                                                                              

Imię i nazwisko………………………………………Klasa………

 

PRZEDMIOT 

NR INWENTARZA

PODPIS

UCZNIA

ZWROT

(stan egz.)

UWAGI

j. polski .

 

 

 

 

matematyka z kluczem cz. 1 w.

 

 

 

 

matematyka z kluczem cz. 2

 

 

 

 

przyroda .

 

 

 

 

historia

Wczoraj i dziś

 

 

 

 

j. angielski

Brainy + ćw.

 

 

 

 

plastyka

Do dzieła!

 

 

 

 

technika

 Jak to działa?

 

 

 

 

Informatyka Lubię to!

 

 

 

 

Lekcja muzyki

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 5

 

 

Podręczniki i ćwiczenia do klasy 5

Imię i nazwisko………………………………………………..Klasa…………………

PRZEDMIOT 

NR INWENTARZA

PODPIS

UCZNIA

ZWROT

(stan egz.)

UWAGI

j. polski Między nami

 

 

 

 

matematyka z kluczem cz.

 

 

 

 

matematyka z kluczem cz.2

 

 

 

 

biologia Puls życia

 

 

 

 

historia

Wczoraj i dziś

 

 

 

 

Brainy j. angielski

 

 

 

 

plastyka

Do dzieła!

 

 

 

 

technika

 Jak to działa?

 

 

 

 

z. komputerowe Lubię to!

 

 

 

 

Lekcja muzyki

 

 

 

 

 

Planeta nowa geografia

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 6

 

Podręczniki i ćwiczenia do klasy 6

Imię i nazwisko………………………………………………..Klasa…………………

PRZEDMIOT 

NR INWENTARZA

PODPIS

UCZNIA

ZWROT

(stan egz.)

UWAGI

j. polski Między nami+ ćw.

 

 

 

 

matematyka z plusem cz. 1

 

 

 

 

matematyka z plusem cz. 2

 

 

 

 

biologia Puls życia

 

 

 

 

historia .

Wczoraj i dziś

 

 

 

 

j. angielski Brainy

 

 

 

 

plastyka

Do dzieła!

 

 

 

 

technika

 Jak to działa?

 

 

 

 

zaj. komputerowe Lubię to!

 

 

 

 

Lekcja muzyki

 

 

 

 

 

Geografia

Planeta nowa

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 7

 

 

Podręczniki i ćwiczenia do klasy 7

Imię i nazwisko………………………………………………..Klasa…………………

PRZEDMIOT 

NR INWENTARZA

PODPIS

UCZNIA

ZWROT

(stan egz.)

UWAGI

 

j. polski Między nami

 

 

 

 

 

Matematyka z kluczem

 

 

 

 

 

biologia Puls życia

 

 

 

 

historia

 

Wczoraj i dziś

 

 

 

 

j. angielski

 

All Clear

 

 

 

 

plastyka

 

Do dzieła!

 

 

 

 

 

Informatyka Lubię to!

 

 

 

 

Lekcja muzyki

 

 

 

 

 

 

j. niemiecki Meine Deutschtour

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z fizyką

 

 

 

 

 

 

Chemia nowej ery

 

 

 

 

 

Planeta nowa geografia

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 8

 

Podręczniki i ćwiczenia do klasy 8

Imię i nazwisko………………………………………………..Klasa…………………

PRZEDMIOT 

NR INWENTARZA

PODPIS

UCZNIA

ZWROT

(stan egz.)

UWAGI

j. polski Między nami.

 

 

 

 

 

Matematyka z kluczem

 

 

 

 

biologia Puls życia.

 

 

 

 

historia

 

Wczoraj i dziś

 

 

 

 

j. angielski

 

All Clear

 

 

 

 

 

Żyję i działam bezpiecznie

 

 

 

 

 

Informatyka Lubię to!

 

 

 

 

Dziś i jutro

 

 

 

 

 

j. niemiecki Meine Deutschtour

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z fizyką

 

 

 

 

 

 

Chemia nowej ery

 

 

 

 

 

 

Planeta nowa

geografia

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9

 

 

 

 

.............................                                                                             ........................................

 

Pieczęć szkoły                                                                                              Data

 

 

Wezwanie do zapłaty

 

 

..................................................................................................

Imię i nazwisko ucznia, klasa

 

 

 

Na podstawie oświadczenia użyczenia podręcznika z dnia................... z powodu zagubienia/ znacznego zużycia wykraczającego poza zwykłe użytkowanie/zniszczenia podręcznika wzywam do uregulowania należnej kwoty wg podanego niżej obliczenia.

 

Tytuł

podręcznika

Nr

inwentarzowy

Wartość

podręcznika

Kwota

do zapłaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie do zapłaty........................................................................................................................

 

Wyżej wymieniona kwota winna być wpłacona na konto szkoły

PKO BP 44 1020 3958 0000 9402 0268 0007 w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego wezwania. Lub dokonana w bibliotece szkolnej. Jeśli powyższa kwota została uregulowana przed otrzymaniem niniejszego wezwania, należy uznać je za nieaktualne.

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku